MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school tot het instellen van een medezeggenschapsraad (MR).

Het doel van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van het schoolbeleid. Ze vertegenwoordigt ouders en personeelsleden en behartigt hun algemene belangen en geen individuele belangen.

Zo heeft de MR instemmingsrecht als het gaat om:
  • schoolplan
  • schoolgids
  • school reglement
  • ouderbijdrage
  • enz.

Adviesrecht als het gaat om:

  • onderwijsplannen
  • leerlingenbeleid
  • fusieplannen/ verbouwingen
  • enz.

De samenstelling van de MR bestaat uit een even aantal leden (4). Gelijk verdeeld over
personeelsleden en ouders.

Personeelsgeleding:
- Chantal Jaspers
- directie

Oudergeleding:
- Water van Bussel ( voorzitter)
- Jan van Dijnen
- Brent SchoonenDe MR vergadert 7 keer per jaar. De vergaderdata kunt u vinden op de schoolkalender en in de Nieuwsbrief.


 

Zoeken